Terms

<p align="center"><strong>ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK</strong></p>
<p><strong>1. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN HASZNÁLT FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA</strong></p>
<p><strong>Szolgáltató</strong>:</p>
<table border="0" class="body">
<tbody><tr>
<td width="25%">Oldal neve:</td>
<td>Siwiw </td>
</tr>
<tr><td width="25%"> Email: </td>
<td><a href="mailto:info@siwiw.com">info@siwiw.com</a></td>
</tr>
</tbody></table>
<p> <strong>Szolgáltatás</strong>: Siwiw portál</p>
<p><strong>Felhasználó:</strong> a Szolgáltatást igénybevevő szerződő fél, akinek kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségi adatait Felek a regisztráció során rögzítik.</p>
<p> <strong>Fél, Felek:</strong> Szolgáltató, illetve Felhasználó külön-külön és együttesen.</p>
<p><strong>Szerződés</strong>: A jelen szerződési feltételek.</p>
<p> <strong>Felhasználási feltételek</strong>: a 6. pontban rögzített, a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó szabályok összessége.</p>
<p> <strong>Jelszó:</strong> A Felhasználó elektronikus azonosításához felhasznált nem nyilvános ellenőrző adat.</p>
<p><strong>Média </strong>: Feltöltött vagy belinkelt hang és/vagy video fájlok</p>
<p><strong>2. A</strong><strong> SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE</strong></p>
<p>2.1.1. A Szerződés a regisztráció oldalán elérhetővé tett űrlap kötelező mezőinek kitöltésével az ott elérhetővé tett [Elfogadod az <a href="index.php?page=terms" target="_blank">Általános Szerződési Feltételeinket</a>, az <a href="index.php?page=privacy" target="_blank">Adatvédelmi Szabályzatot</a> és az <a href="index.php?page=online_biztonsag" target="_blank">Online Biztonsági Tanácsokat</a> ] feliratú gomb kiválasztásával (aktiválásával) kerül megkötésre.</p>
<p>2.1.2. Az így megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.</p>
<p>2.1.3. A regisztráció oldalain megadott esetleges téves adatokat a Felhasználó a későbbiekben is kijavíthatja a Profil Alapbeállítás oldalain..</p>
<p><strong>3. A</strong><strong> REGISZTRÁCIÓ ÉS SZEMÉLYHITELESÍTÉS</strong> </p>
<p><strong>3.1. A regisztráció során megadott adatok</strong> </p>
<p>3.1.1. A regisztráció során megadott, kötelezően kitöltendő adatok a Felhasználó valódi személyazonosításra önmagukban általában nem alkalmasak, a tényleges személyazonosításra alkalmasság a megadott adatok tartalmától függ.
Felhasználó az adatainak változása esetén a megadott adatokat frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.</p>
<p>3.1.2. A Felhasználó szavatolja, hogy minden a regisztráció során megadott adat - mind a kötelezően megadandó adat, mind a saját döntése alapján megadott adat - a valóságnak megfelel.</p>
<p>3.1.3 A 18 éven aluliak regisztrációja szigorúan tilos.</p>
<p><strong>3.2. Eljárás a regisztráció során megadott adatokkal való visszaélés esetén</strong> </p>
<p>3.2.1. Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy más jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok nem valódiak, az azonosító adatok valódiságának egyedi utólagos ellenőrzéséig jogosult a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen felfüggeszteni, valamint elektronikus levélben a Felhasználótól a megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni.</p>
<p>3.2.2. Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 48 órán belül a Szolgáltatóval elektronikus levélben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az adatok valódiságának igazolása végett, és az igazolásokat a kapcsolatfelvételtől számított további 72 órán belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.</p>
<p><strong>3.3. A Jelszó használata</strong></p>
<p>3.3.1. A Felhasználó az általa választott vagy a rendelkezésére bocsátott Jelszót harmadik személy részére nem adhatja át. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.</p>
<p>3.3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a Jelszó igazolja őt elektronikusan, így ha harmadik fél a Jelszó birtokába jut, a Szolgáltató nem tud különbséget tenni a Felhasználó és a Jelszót felhasználva a Szolgáltatást igénybevevő más személyek között, és a harmadik személy eljárását a jelen Szerződés szempontjából a Felhasználó eljárásaként ítéli meg, az ebből eredő következményekért a Felhasználó tartozik felelősséggel.</p>
<p>3.3.3. A Szolgáltató a Jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Szolgáltatást biztosító rendszerben.</p>
<p><strong>3.4. Eljárás a Jelszó elfelejtése vagy jogosulatlan személy birtokába jutása esetén</strong></p>
<p>3.4.1. Ha a Felhasználó elfelejti a Jelszót, köteles megváltoztatni a nyitó oldalon található “<a href="index.php?page=forgot" target="_blank">Elfelejtetted a jelszavad?</a>” linken keresztül.</p>
<p>3.4.2. Ha a Jelszó jogosulatlan személy birtokába jut, a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni vagy a nyitó oldalon található “<a href="index.php?page=forgot">Elfelejtetted a jelszavad?</a>” linken keresztül, vagy a Profil Alapbeállításain keresztül.</p>
<p>3.4.3. Szolgáltató mindegyik esetben a Felhasználó által korábban megjelölt elérhetőségi címre új Jelszót küld. A Szolgáltató új Jelszót más elérhetőségi címre nem küld. Az új Jelszót az első bejelentkezés alkalmával a Felhasználónak meg kell változtatnia.</p>
<p><strong>4. A</strong><strong> SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE</strong></p>
<p>4.1.1. Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik, kötelező legrövidebb szerződéses időszak nélkül.</p>
<p>4.1.2. A Szerződés megszűnik:</p>
<p>a) a Felhasználó általi felmondással;</p>
<p>b) a Szolgáltató általi felmondással;</p>
<p>c) ha a Felhasználó a Szolgáltatást 24 hónapon túl sem veszi igénybe;</p>
<p>4.1.3. Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatást elektronikus levél formájában a Szolgáltató felé. A Szerződés megszűnése nem érinti a Felhasználó kártérítési kötelezettségét, mely a Szolgáltatással kapcsolatban merült fel, legyen az a Szerződés megszűnése előtt, alatt vagy után.</p>
<p>4.1.4. Szolgáltató bármikor jogosult bármelyik Felhasználó felé a Szolgáltatás megtagadására, indoklás és értesítés nélkül.</p>
<p>4.1.5. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha</p>
<p>a) a Felhasználó megsérti a 3.1.2. pont szerinti, a regisztráció során rögzítendő adatok valódiságára vonatkozó kötelezettségét;</p>
<p>b) a Felhasználó nem teljesíti a 3.2.2. pont szerinti ellenőrzési kötelezettségeit; </p>
<p>c) a Felhasználó megsérti a Felhasználási Feltételeket vagy bármilyen egyéb módon a Szolgáltató által kifogásolható magatartást tanusít.</p>
<p></p>
<strong>5. A</strong><strong> SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, ÁTRUHÁZÁSA</strong>
<p><strong>5.1. A Szerződés egyoldalú módosítása</strong> </p>
<p>5.1.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást egyidejűleg nagyszámú felhasználó számára nyújtja azonos feltételekkel és ingyenesen, fenntartja magának a Szerződés feltételeinek egyoldalú módosítási jogát.</p>
<p>5.1.2. Szolgáltató az egyoldalú módosításról értesíti a Felhasználókat. Az értesítés módja a módosítások közzététele a Szolgáltatáson belül (bejelentkezést követően) vagy a Szolgáltatás elérhetőségét biztosító honlapon (bejelentkezés előtt).</p>
<p>5.1.3. Sürgős esetben így különösen visszaélések megfékezése, a Szolgáltatás megfelelő működésének biztosítása érdekében, vagy bírósági, illetve hatósági határozat, intézkedés vagy jogszabályi változás esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződést azonnali hatállyal változtatja meg. Ilyen esetekben elegendő, ha a Szolgáltató utólag tájékoztatja a módosításról a Felhasználókat.</p>
<p>5.1.4. Szolgáltató az egyoldalú módosításról nem köteles a Felhasználókat egyenként tájékoztatni.</p>
<p>5.1.5. Felhasználó a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Siwiw oldal meglátogatásával vagy a Siwiw oldalra történő belépéssel- elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket.</p>
<p><strong>5.2. A Szerződés átruházása</strong></p>
<p>5.2.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást, mint önálló egészet átruházza harmadik felek javára, amelynek révén a Szolgáltató helyébe a továbbiakban a Szolgáltatást mint önálló egészet megszerző harmadik fél lép, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei egységesen e harmadik félre szállnak át.</p>
<p>5.2.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás átruházásáról a Felhasználókat a Szolgáltatáson belül (bejelentkezést követően) vagy a Szolgáltatás elérhetőségét biztosító honlapon (bejelentkezés előtt) értesíti.</p>
<p><strong>6. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI, FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE</strong></p>
<p><strong>6.1. A Szolgáltatás magáncélú felhasználása</strong></p>
<p>6.1.1. Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag magáncélra használhatja fel, a Szolgáltatás üzleti célú felhasználása nem megengedett. Szolgáltató az üzleti célú felhasználáshoz szükséges fokozottabb minőségi követelmények teljesítését (rendelkezésre állási, elérhetőségi követelmények, válaszidő, stb.) nem vállalja, és nem vállal felelősséget az üzleti célú használattal kapcsolatban felmerülő magasabb lehetséges károk megtérítésére sem.</p>
<p><strong>6.2. Jogszerű használat</strong> <strong>és felelősség</strong> </p>
<p>6.2.1. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával nem sértheti mások jogát, így különösen a használat nem sérthet<br>
a) szerzői jogot, védjegyjogot vagy más szellemi tulajdonjogot, <br>
b) személyhez fűződő jogot (más jó hírnevét, becsületét, magántitkát, személyes adatait, üzleti titkot, stb.), <br>
c) bármely más jogszabályi rendelkezést.</p>
<p>6.2.2 Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Siwiwn elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.</p>
<p>6.2.3 A Szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő Szolgáltató nem felelős a továbbított információért.</p>
<p>6.2.4 Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.</p>
<p><strong>6.3. Együttműködés a Szolgáltatás informatikai biztonsági feltételeinek biztosításában</strong></p>
<p>6.3.1. A Felhasználó nem veszélyeztetheti a Szolgáltatás megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól. Továbbá a Felhasználó nem segítheti elő a
Szolgáltatás informatikai biztonságát veszélyeztető tevékenységeket, valamint nem teheti ki a Szolgáltatást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek.</p>
<p><strong>6.4. A Felhasználóra vonatkozó adatok valódisága</strong></p>
<p>6.4.1. Felhasználó a regisztrációt követően saját magáról megadott adatok vonatkozásában is vállalja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és időszerűek. (A regisztráció során megadott adatokra vonatkozóan lásd a 3.1.2 pontot.)</p>
<p><strong>6.5 Felhasználói magatartás </strong></p>
<p>6.5.1 Felhasználó beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szoláltató fenntartja a jogot, hogy törölje, vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak bármilyen módon.</p>
<p><strong>7. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BETARTÁSÁNAK SZAVATOLÁSA</strong></p>
<p>7.1.1. Felhasználó szavatolja, hogy az általa elhelyezett adat (kép, zene, szöveg, stb.) nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy hozzájárult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért Felhasználó tartozik felelőséggel.</p>
<p><strong>8. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BETARTÁSÁNAK FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE</strong></p>
<p>8.1.1. Mivel Szolgáltató nem rendelkezik megfelelő erőforrással ahhoz, hogy folyamatosan minden Felhasználóját felügyelni tudja, és nem ismeri mindazon körülményeket, amelyek egy lehetséges jogsértés megtörténtére utalnak, ezért Szolgáltató a Felhasználási Feltételek betartását nem tudja és nem köteles folyamatosan nyomon követni.</p>
<p>8.1.2. Szolgáltató ettől független jogosult, de nem köteles a Felhasználási Feltételek betartatásához szükséges mértékben a felhasználást bármikor esetileg ellenőrizni, illetve nagyobb számú visszatérő visszaélések esetén a Felhasználási Feltételek megsértésének megelőzése végett bizonyos felhasználást felügyelni.</p>
<p><strong>9. ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET SÉRTŐ FELHASZNÁLÁSRA HIVATKOZÓ HARMADIK FELEK ESETÉN</strong></p>
<p>9.1.1. Ha harmadik személy arra hivatkozik, hogy a Szolgáltatás útján elérhetővé tett valamely adat a szerzői jogi törvény által védett jogot (szerzői vagy kapcsolódó jogot) sért, a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § -a szerint jár el azzal, hogy e törvényi keretek között a hivatkozott jogsértés körülményei és műszaki lehetőségei függvényében dönt arról, hogy a sérelmezett adathoz való hozzáférést megszünteti, vagy magát az adatot törli.</p>
<p>9.1.2. Ha harmadik személy a 9.1.1. pontban foglalt jogokon kívüli jog megsértésére hivatkozva kéri az adat eltávolítását, Szolgáltató egyedi vizsgálatot indít, amelynek időtartamára jogosult a kifogásolt adatok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét ideiglenesen felfüggeszteni. Ha a hivatkozott sértő adat nem azonosítható be egyértelműen, a Szolgáltató minden, a Felhasználó által közzétett adat hozzáférhetővé tételét ideiglenesen felfüggesztheti.</p>
<p>9.1.3. Ha a Szolgáltató 9.1.2. pont szerinti vizsgálatának eredménye szerint a Felhasználási Feltételeket megsértették, bíróság vagy hatóság eltérő intézkedése hiányában jogosult az érintett adatokat a 10.1.1. pont szerint törölni.</p>
<p><strong>10. ADATOK TÖRLÉSE A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN</strong></p>
<p>10.1.1. Ha a 9. pont szerinti eljárás során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy a Felhasználási Feltételeket megsértették, a Szerződés felmondása nélkül is véglegesen törölheti a Felhasználási Feltételeket sértő adatot, illetve az ahhoz kapcsolódóan közzétett más adatokat is. Ha a Felhasználási Feltételeket sértő adat nem azonosítható be egyértelműen vagy ezt a jogsértés egyébként indokolja a Felhasználó minden közzétett adatát törölheti.</p>
<p>10.1.2. A törölt adatokról a Szolgáltató nem köteles biztonsági másolatot készíteni, és így a törölt adatok helyreállítására nincsen mód.</p>
<p>10.1.3. A Szolgáltató a törlésről nem köteles értesítést és/vagy indoklást adnia a Felhasználó felé. A törlésből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.</p>
<p><strong>11.SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA </strong></p>
<p>11.1.1 A Szolgáltató és annak tulajdonosai, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.</p>
<p>11.1.2 A Szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a Szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.</p>
<p>11.1.3 Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció és a használat során megadott adatok biztonságáért, és a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.</p>
<p><strong>12. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZERZŐI JOGI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK</strong></p>
<p>12.1.1. Szolgáltató a Szerződés hatályára a Felhasználási Feltételek szerinti célokra biztosítja a Felhasználónak, hogy a Szolgáltatás során elérhetővé tett szerzői jogilag védett műveket, így különösen a Szolgáltató által elérhetővé tett flash kisalkalmazásokat és más programokat a Szolgáltatás keretein belül jogszerűen felhasználhatja.</p>
<p>12.1.2. Felhasználó a Szolgáltató által biztosított felhasználási jogú szoftverekkel kapcsolatosan a szerzői jogról szóló törvény által biztosított és szerződésesen ki nem zárható kereteket meghaladóan nem végezhet kódvisszafejtési tevékenységet.</p>
<p>12.1.3. A Felhasználó elismeri, hogy Siwiw tulajdona minden olyan jog, amely a Siwiw fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.</p>
<p><strong>13. FELHASZNÁLÓ PANASZAINAK KEZELÉSE ÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE</strong></p>
<p>13.1.1 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.</p>
<p><strong>14. KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK ESETÉN IRÁNYADÓ JOG</strong></p>
<p>14.1.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szerződést nem magyarországi Felhasználóval is megköti, Felek rögzítik, hogy a Szerződésre ilyen esetben is a Magyar Köztársaság anyagi joga az irányadó.</p>
<p><strong>15. MÉDIA TARTALMAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK</strong></p>
<p><strong>15.1. Általános rendelkezések </strong></p>
<p>15.1.1. A Siwiw Média szolgáltatás feladata kizárólag a felhasználók által feltöltött média tartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.</p>
<p>15.1.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Siwiw Média szolgáltatásában megadott adatai (saját honlap címe, saját blog címe stb.) publikusak, azokat a Siwiw bármely látogatója megtekintheti.</p>
<p>15.1.3. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa feltöltött média tartalmak megjelenjenek a www.siwiw.com oldalain.</p>
<p>15.1.4. A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett média tartalmakat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött média tartalmakra a Siwiw a média tartalmak többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére felhasználási jogot szerezzen.</p>
<p><strong>15.2. Szerzői jogok</strong></p>
<p>15.2.1. A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a www.siwiw.com használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.</p>
<p><strong>15.3. Felelősség</strong></p>
<p>15.3.1. A Felhasználó a www.siwiw.com-t csak saját felelősségére használhatja. A Siwiw kft kizárja a felelősségét minden, a feltöltött média tartalmak tartalma miatt bekövetkezett kárért.</p>
<p>15.3.2. A www.siwiw.com -t üzemeltető Siwiw nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó www.siwiw.com-ra feltöltött média tartalmait.</p>
<p><strong>15.4. A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések</strong></p>
<p>15.4.1. A Felhasználó által feltöltött média tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat</p>
<ul>
<li>nem sértheti más szerzői jogait, </li>
<li>nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,</li>
<li>nem lehet pornográf tartalmú,</li>
<li>nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, </li>
<li>nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást, </li>
<li>nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, </li>
<li>illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.</li>
</ul>
<p>15.4.2. A Siwiw kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő média tartalmakat találnak a www.siwiw.com-n, azt az <a href="mailto:info@siwiw.com">info@siwiw.com</a> email címen, a média tartalom megnevezésével az üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék.</p>
<p>15.4.3. Amennyiben a Felhasználó a feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezéseknek nem eleget tevő média tartalmat tölt fel, az Siwiw a média tartalmat eltávolíthatja és jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő média tartalmat is törölni.</p>
<p>15.4.4. A Siwiw-nek jogában áll a feltöltött média tartalmak szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.</p>
<p><strong>15.5. Gyermekvédelem</strong></p>
<p>15.5.1. A Siwiw felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a www.siwiw.com-n elérhető videók erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket tartalmazhatnak. A Siwiw ezért kéri a Felhasználókat, hogy óvják a gyermekeket az ilyen tartalmú videók megtekintésétől.</p>
<p><strong>15.6. Média tartalmak eltávolítása</strong></p>
<p>15.6.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.siwiw.com-t üzemeltető Siwiw nem köteles ismerni a www.siwiw.com mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, az általános szerződési feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10.§ és 13.§ rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető a jogsértésről való tudomásszerzést követő 12 órán belül eltávolítja azt. A Felhasználó a <a href="mailto:info@siwiw.com">info@siwiw.com</a> email címen jelezheti az üzemeltetőnek a jogsértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő média tartalmat feltöltő Felhasználó www.siwiw.com-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő média tartalmait is törölni.</p>
<p>15.6.2. Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött média tartalmakat a www.siwiw.com oldalról indokolás nélkül eltávolítani.</p>